Toggle navigation
Tag: te bao nhan tao
31/03/2016 06:49:57
Phát kiến này có thể coi như gầm bệ của một nền khoa học trong tương lai, khi mà con người có thể tạo ra sự sống, theo ý muốn của mình.